De Jan Six Stichting is sedert 1 januari 2012 een Algemeen Nut Beogende Instelling en daarbij een zogenaamde culturele ANBI. Dat impliceert dat giften aan de Jan Six Stichting fiscaal aftrekbaar zijn van de IB (particuliere) en de VpB (rechtspersonen/ondernemingen).

 

Voor de aftrekbaarheid geldt er onderscheid tussen gewone en periodieke giften.

 

Bij gewone giften, dat zijn giften die niet periodiek zijn, geldt een ondergrens van minimaal 1% van het (fiscale) drempelinkomen met een minimum van €60, = en een maximum van 10% van het drempelinkomen.

 

Bij periodieke giften dient de gift over minimaal 5 jaar in termijnen geschonken te worden en gelden er geen drempels. Wie toch gebruik wil maken van de periodieke aftrek, maar het bedrag in een keer wil betalen, leent het bedrag in één keer renteloos aan de ANBI en schenkt in vijf jaarlijkse gelijke termijnen het bedrag van lening kwijt op basis van een combinatie van een schenkingsacte en een lening overeenkomst.

 

Voor de culturele ANBI is er een extra aftrek van 25% met een maximum van €1.250,-per jaar.

De Jan Six Stichting wijst er op dat de aftrekbaarheid van giften vanaf 2020 wijzigt. In 2019 kunnen giften – met in achtneming van het voorgaande- nog maximaal tegen het IB-toptarief van 51,75% afgetrokken worden. Ingevolge het Belastingplan 2019 vermindert vanaf 2020 het maximale tarief waartegen giften in aftrek gebracht kunnen worden van 46% (in 2020) met 3%-punten per jaar tot maximaal 37,05 % in 2023. Een periodieke gift die in 2019 start kan dus vanaf 2019 tegen een in de jaren degressief tarief afgetrokken worden. Een gift ineens kan in 2019, rekening houdend met de drempels, tegen 51,75% in aftrek gebracht worden.

 

Voor bedrijven gelden andere regels van aftrekbaarheid waar de Jan Six Stichting u desgevraagd graag verder over informeert.